Novas

Fiera de su Libru - Francoforte

 Dae 16 santugaine 2019 a 20 santugaine 2019 | Eventos

Facebook Twitter LinkedIn Posta elettronica WhatsApp Telegram

francoforteSa Fiera de su Libru de Francoforte, o Frankfurter Buchmesse, lòmpida a sa de setantunu editziones, est sa fiera de su libru de prus importàntzia a livellu internatzionale pro s´iscàmbiu de sos deretos e un´eventu sotziale e culturale de primore.

Ogna annu, in su mese de santugaine, atirat in su coro de sa Germània prus de 7.100 espositores dae prus de chentu Paisos de totu su mundu chi, paris cun chentinas de mìgias de bisitadores s´addòbiant pro dare vida a un´apuntamentu imperdìbile.

S´AES, in collaboratzione cun sas istitutziones, sustenet pro s´organizatzione sa partetzipatzione de sos editores sardos. In su 2023 su paisu istràngiu de onore at a èssere s´Itàlia.

Bae a su situ ufitziale

Annu