Editores

Sos Editore sòtzios de s’AES

S'elencu de sas editoriales chi faghent parte de s'Books in Sardinia.

Pro connòschere sas modalidades de adesione si podet visitare sa pàgina Faghe·ti sòtziu de s'AES, in ue sunt inditados sos rechisitos pro intrare in s'assòtziu nostru