Catàlogu

A dies de oe

A dies de oe Novidades

Annotos pro una limba sarda tzìvica e cuntemporànea

Facebook Twitter LinkedIn Posta elettronica WhatsApp Telegram
ISBN
978-88-7356-374-7
Editore
Condaghes
Co-editzione
-
Genia
Sagìstica
Matèria
Filologia e linguìstica
Collana
Aìnas
Editzione
n° 1 - November 2020
Formadu
Pabìru
Pàginas
192
Rilegadura
Brossura cun alas e cosidura filu refe
Mannesa
17 x 24 cm
N° volumi
1
Figuradu
No
Limba de publicatzione
Sardu
Limba originale
-
Testu a fronte
-
Incruidu
-
Iscolàsticu
No
Disponibilidade
In cumèrciu
Distributzione
Preju
18,00 €

Cumprèndere sa bellesa de su sardu e proare a l´iscrìere e a lu faeddare bidende·lu che sinnu de tzivismu nou. Ischire chi est unu mèdiu chi nos agiuat a cuncordare pensamentos positivos pro custu tempus malu chi semus bivende. A dies de oemovet dae su bisu chi aiant tentu Simon Mossa, Emìliu Lussu e Giuanne Lilliu pro unu sardu modernu, ànima de benidore sìncheru de custu pòpulu chi est postu a làcana in su mare, fache a s´àfrica e palas a s´Europa.

Amus bisòngiu de una limba noa chi nos fatzat tzentru de su mundu nostru o chi nos istrinet una bisura noa de su chi semus, foras de èssere una periferia italiana. Sena bizantinismos antropològicos pro dispintare, ma essende nois a beru. Pro fàghere custu, leghende custas rigas, devimus àere s´atrivimentu de truncare cun sas ideas betzas chi ant semper postu a rumbulare, pro nde ingendrare noas, prus a cunsonu cun sas dies chi semus bivende. Amministratzione, tecnologia, poderiu, mercadu, traballu, solidariedade, literadura, mèdia, giornalismu, televisione, polìtica. Totu su chi cumponet una sotziedade oe in die.

In custu libru s´acrarit su continuum culturale, ma finas sintàticu e lessicale, de custa limba, chi est tècnicu, ma mescamente òbera de coro e sentimentu. Sa comunidade sarda at bisòngiu de abalentare una limba sua tzìvica e unitària. Sena gherras cun sa traditzione, ma cun meledos fungudos chi pàgina cun pàgina ghiant a iscoviare s´ùrtimu topos isconnotu: sa limba sarda de sa cuntemporaneidade.

Giuseppe Corongiu (1965-)

Giuseppe Coròngiu (connotu fintzas Peppe) est naschidu in su 1965 in Làconi. Pesadu e immanniadu in bidda sua s´est laureadu in Casteddu in Lìteras Modernas in su 1991. Est dirigente in ruolu de s´Amministratzione Pubblica, giornalista professionista, autore de trasmissiones televisivas e radiofònicas, iscritore, istudiosu de limbìstica e literadura sarda. At fundadu e diriget su Sotziu Limba Sarda paris cun Diariulimba, una revista digitale de informazione limbìstica. Dae sèmpere amparat sa limba e s´identidade natzionalitaria e s´est impignadu meda in argumentu de s´impreu de sa limba in campu giuridicu-amministrativu, de unificatzione e ufitzializatzione e de avaloramentu in sos mèdios de comunicazione. At iscritu, e iscriet a supriu, articulos e sàgios po giornales, revistas, publicatziones. Est rapresentante de sa minoria sarda in su Comitadu po sa Costitutzione de sa Consulta Istatale de sas Minorias Limbìsticas in su Ministèriu de Sos Afares Regionales. Su Ministèriu de sa Giustitzia l´at incarrigadu de traduere in sardu totu su còdighe de s´ordinamentu penitentziàriu. Est istadu su primu a iscriere atos pùbblicos bàlidos e a fàghere su cuncursu de dirigente in sardu a pustis de sa essida de sa lege 482/99. Est consulente de entes locales po chistiones de bilinguismu. At giradu su mundu, ma torrat a bidda sua sémpere, cando podet.

Bibliografia